THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Châu Ngọc Trong Ta

Xuất bản: 21/8/2015

Lượt Xem : 954

Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật

Xuất bản: 21/8/2015

Lượt Xem : 794

Thiền Định và Sức Khỏe

Xuất bản: 21/8/2015

Lượt Xem : 2002

Phước Lành Của Tình Thương

Xuất bản: 21/8/2015

Lượt Xem : 467

Nhân Cách Của Phước Đức – Tập 1

Xuất bản: 21/8/2015

Lượt Xem : 561

Nhân Cách Của Phước Đức – Tập 2

Xuất bản: 21/8/2015

Lượt Xem : 488