THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Mục Lục

image

 

 

 

 

 

 

 

Thành Kính Tri Ân

 

            Thành kính dâng lên hương linh Chư Ngài Cố Đại trưởng lão Hòa Thượng đã dày công truyền thừa Chánh Pháp Nguyên Thủy về trên quê hương Việt Nam thân yêu, cùng quý Ngài:

 

             + Sư phụ Cố Đại trưởng lão Khanti Palo – Hộ Nhẫn – Tăng trưởng Phật giáo Nguyên Thủy (1904-2002).

              + Sư phụ Cố Đại trưởng lão Agga mahapandita Sumanasara – Dhamma Cariya – Ma. (1302 ME-136… ME) – Myanmar.

 

                Do nhân lành chia sẻ Pháp thí thanh cao này, nguyện cho con kiếp nào tái sanh cũng luôn luôn nhớ được tất cả Pháp bảo Thiền định, Thiền tuệ mà con đã tích lũy được trong quá khứ và nhất là được gặp Chánh pháp, những bậc Minh Sư cao thượng tinh thông Pháp học, Pháp hành chỉ giáo, dễ dàng chứng đạt được hết thảy các tầng Thiền định và 6 Pháp thần thông cùng những Thánh Đạo Tuệ cao quý trong chuỗi luân hồi sanh tử vô tận này, cho đến khi con chứng đạt được quả vị giác ngộ vô thượng, Niết Bàn giải thoát.

 

                Đồng xin hồi hướng mọi quả lành thanh cao từ phước thiện này đến chư vị Thầy tổ, hai bậc song thân Phụ Mẫu và quý vị Thầy Cô tại tiền hoặc đã quá vãng từng dạy đến con dù chỉ một lời với tâm lành cao quý, cùng tất cả Chư Thiên trên các tầng trời, chư vị chúng sanh khuất mặt, chư thí chủ gần xa, đã hoan hỷ phát tâm hộ trì đến con trên đường hành đạo.

 

                Ngưỡng mong tất cả quý Ngài, quý vị thảy đồng hoan hỷ với quả lành phước thiện thanh cao này.

 

Tỳ kheo Varapanno
(Đại đức Thiện Minh) 

Mahagandhayon-Myanmar, ngày 25/11/2016.