THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Bài 1: Tổng Quan Về Giáo Pháp Đức Phật

image

“Nơi đâu có Giới nơi đó có Trí tuệ,
Nơi đâu có Trí tuệ nơi đó có Giới”.

 (Phật ngôn)

          Sự giác ngộ Chân lý của Chư Phật giống nhau. Do vậy, ba đời Chư Phật ra đời đều dạy 84.000 Pháp, gọi tắt là Ba Tạng (Tipitaka). Trong đó, Luật Tạng (Vinaya pitaka) bao gồm 21.000; Kinh Tạng (Suttanta pitaka) bao gồm 21.000 và Luận Tạng (Abhidhamma pitaka) gồm 42.000.

 

             Ba Tạng được bao gồm trong ba từ, đó là:

              1Bộ Luật: đại diện cho GIỚI (Sῑla);

              2. Bộ Kinh: đại diện cho ĐỊNH (Samādh);

              3. Bộ Luận: đại diện cho TUỆ (Paññā).

 

             Chư Phật giác ngộ về Bốn Sự Thật Chân lý (Cattāri ariya saccāni):

               1. Khổ (Dukkha): sinh, già, bệnh, chết… tạo nghiệp vay trả, trả vay, luân hồi, sanh tử, tử sanh bất tận…

              2. Tập (Dukkha samuddaya): nguyên nhân sinh ra các sự khổ;

              3. Diệt (Nirodha): sự khổ được dập tắt, đạt hạnh phúc cao thượng, bất tử Niết Bàn;

              4. Đạo (Magga): con đường diệt tận khổ đau, dẫn đến an vui trong ba cảnh giới: cảnh Người, cảnh Trời và Niết Bàn đoạn tuyệt khổ đau, đó chính là “Bát Chánh Đạo”, con đường cao quý thiêng liêng cho chúng sanh thực hành theo, để bỏ mê về ngộ, chuyển khổ về vui, đạt được Chánh trí, giải thoát luân hồi ngay trong kiếp hiện tại lẫn kiếp vị lai.

 

 

             Bát Chánh Đạo (Ariya atthangika magga) bao gồm có Tám ngành, nhưng thực chất là một dạng rút gọn của cả 84.000 điều dạy trong Ba Tạng Kinh Điển (Luật Tạng, Kinh Tạng, Luận Tạng) hay (Giới – Định – Tuệ) đó là:

 

              I. Thuộc về “TUỆ”:

                    1. Chánh Kiến (Sammā ditthi);

             2Chánh Tư duy (Sammā samkappa);

 

              II. Thuộc về “GIỚI”:

             3. Chánh Ngữ (Sammā vācā);

             4. Chánh Nghiệp (Sammā kammanta);

             5. Chánh Mạng (Sammā ājva);

 

              III. Thuộc về “ĐỊNH”:

            6. Chánh Niệm (Sammā sati);

            7. Chánh Tinh Tấn (Sammā vāyāma);

            8. Chánh Định (Sammā samādhi).

 

             Giới – Định – Tuệ là trình tự bậc thang trau dồi tâm từ thấp đến cao, từ thô đến tế, giúp chúng sanh thanh lọc tâm:

 

             Từ phiền não “ô nhiễm” đến sự thanh tịnh “trong sạch”, phát sinh trí tuệ sáng suốt để thấy rõ Chân tâm, thực tánh của chính con người, chúng sanh nhằm giác ngộ hạnh phúc Niết Bàn, giải thoát vĩnh viễn mọi nghiệp chướng khổ đau sanh tử, luân hồi trong ba giới bốn loài.

 

Kết quả hình ảnh cho lotus animation