THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

365. Từ Bi Kinh (Metta Sutta) – Thiền sư. TS. ĐĐ Thiện Minh

image