THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

364. Tổng Quát Khóa Thiền 15 (3 ngày tại Trường Tuệ Đức) – 4.4 – 7.4.2019

image