THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

363. P. Cuối – Hồi Hướng Công Đức, Hoàn Mãn (kt 15) – 7.4.2019 (hết)

image