THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

362. P8 – Lễ Xả Tam Quy & Thập Giới Cho Hành Giả (kt 15) – 7.4.2019

image