THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

360. P6 – Lời Đạo Từ của Ngài Thiền Sư (kt 15) – 7.4.2019

image