THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

357. P3- Phát Biểu của Bà Nguyễn Đoàn Kim Sơn (CTHĐQT Trường Tuệ Đức) – 7.4.2019

image