THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

356. P2 – Diễn Văn Bế Mạc KT 15 (Sư cô Bi Nguyện) – 7.4.2019

image