THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

21. P2 – Phương Pháp Khắc Phục 5 Chướng Ngại của Tâm (kt 7 – 2018)

image