THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Tham thiền trí tuệ sanh

Không thiền trí tuệ diệt

Người có thiền có tuệ

Người ấy gần Niết Bàn

(Kinh Pháp Cú)

image

Khai Giảng Khóa Thiền Lần Thứ XVI (từ ngày 05/09/2020 – 10/09/2020), Thời gian: 18/12/2019xem thêm

Lịch Hoằng Pháp

Kính chúc quý hành giả, luôn luôn hội đủ duyên lành, chuẩn bị được tâm thanh tịnh, trang nghiệm để cung kính: "Lĩnh hội Pháp Âm".

Từ Ân Đức Pháp Bảo cao thượng của Đức Bổn Sư!

Arahan Đức Phật trọn lành!

1. Lời Pháp Từ của Ngài Thiền Sư vào Lễ Khai Mạc Khóa Thiền IV (Bến Tre) – 2017

2. Lợi Ích của Sự Giữ Giới – 2017

3. Tam Quy và Thập Giới – 2017

4. Kinh Tam Bảo – 2017

5. Từ Bi Kinh – 2017

6. P1 – Qủa Lành của Niệm Ân Đức Phật (KT IV – 2017)

7. P2 – Qủa Lành của Niệm Ân Đức Phật (KT IV – 2017)

8. Lợi Ích Của Pháp Rải Tâm Từ Và Niệm Ân Đức Phật – 2017

9. Ai Là Người Quyết Định Cuộc Đời Ta – 2017

10. Kỹ Thuật Phát Triển Quang Tướng – 2017

11. Cung Kính Pháp Bảo Cao Thượng và Lòng Biết Ơn – 2017

12. Hương của Giới Hạnh – 2017

13. Lợi Ích Lớn Lao của Niệm Ân Đức Phật (kt 6 – 2018)

14. Tại Sao Chúng Ta Phải Thiền (kt 6 – 2018)

15. Chánh Niệm Là Gì? (kt 6 – 2018)

16. Ai Thương Ta Nhất Trên Đời (kt 6 – 2018)

17. Kẻ Thù của Ta Là Ai (kt 6 – 2018)

18. Đức Tin Là Sức Mạnh Lớn Nhất Để Thành Công (kt 7 – 2018)

19. Kỹ Thuật Niệm Tưởng Ân Đức Phật (kt 7 – 2018)

21. P2 – Phương Pháp Khắc Phục 5 Chướng Ngại của Tâm (kt 7 – 2018)

22. Nhẫn Nại Mang Lại Hạnh Phúc (kt 7 – 2018)

23. Ta Là Chủ Nhân Kiến Tạo Hạnh Phúc Cho Chính Ta (kt 7 – 2018)

24. Gươm Báu Đốt Cháy Nghiệp Là Giới (kt 7 – 2018)

25. Cách Hồi Hướng Tăng Trưởng Phước Báu (kt 7 – 2018)

27. Oai Lực Thần Thông Lời Nguyện Chơn Thật (kt 7 – 2018)

28. Có Thiền Có Tuệ! Có Tuệ Có Thiền (kt 7 – 2018)

29. Thọ Trì Tam Quy Thập Giới (kt 7 – 2018)

30. Thiền Thành Công Nhờ Nguyện Chơn Thật (kt 7 – 2018)

Tác Phẩm

image