THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

P. Cuối – Kỹ Thuật Thiền Niệm Tưởng Ân Đức Phật

image

Bài viết liên quan :

image