THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Khóa thiền Samatha lần XIII – Tại Chùa Quan Thế Âm – TP. Đà Nẵng (10/03/2019 – 16/03/2019)

image