THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Khóa thiền Samatha lần XI – Tại Khu Du Lịch Trường Huy – Tp.Vĩnh Long (18/12/2018 – 22/12/2018)

image