THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Khóa thiền Samatha lần IX – Tại Khách Sạn Bãi Bằng, Tỉnh Phú Thọ (15/11/2018 – 19/11/2018)

image