THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Chia Sẻ Khác

image

Với cuộc sống đầy lăng xăng bận rộn, nhưng hằng ngày con vẫn dành cho mình một thời gian dù ít để hành Thiền. Thiền cũng giống như món ăn…

Phần 1 – Hồi ký: Mười Ngày Nỗ Lực Thiền Tập

(Trương Thị Cẩm Thường - Pd: Thanh Nhiên)

Lượt Xem : 348

Vì “Lời phát nguyện chơn thật” như một lời hứa cao quý chân thành, xuất phát tự đáy lòng con đã bị phá vỡ!...

Phần 2 – Hồi ký: Mười Ngày Nỗ Lực Thiền Tập

(Trương Thị Cẩm Thường - Pd: Thanh Nhiên)

Lượt Xem : 121

Ôi! Phải chăng, Tâm của con người là một tiến trình của sự sinh và diệt bất tận, không bao giờ ngừng nghỉ...

Phần 3 – Hồi ký: Mười Ngày Nỗ Lực Thiền Tập

(Trương Thị Cẩm Thường - Pd: Thanh Nhiên)

Lượt Xem : 106

Tâm bất thiện, có thể làm cho chúng sanh tạo thêm nghiệp mới...

Phần 4 – Hồi ký: Mười Ngày Nỗ Lực Thiền Tập

(Trương Thị Cẩm Thường - Pd: Thanh Nhiên)

Lượt Xem : 69

Thật là cao siêu với trí tuệ Đạo Phật, trí tuệ của vị Thầy trên những Người Thầy đã đưa con vào sự an lạc...

Phần 5 – Hồi ký: Mười Ngày Nỗ Lực Thiền Tập

(Trương Thị Cẩm Thường - Pd: Thanh Nhiên)

Lượt Xem : 110

Không ai có thế làm Ta đau khổ, chỉ có Ta khiến Ta đau khổ hay hạnh phúc...

Phần cuối – Hồi ký: Mười Ngày Nỗ Lực Thiền Tập

(Trương Thị Cẩm Thường, Pd: Thanh Nhiên)

Lượt Xem : 173

Con xin niệm Ân Đức Phật vạn lần để tạ ơn, vì Uy Linh Ngài đã ban phước cho con được gặp Sư đây!...

30 Phút Chuyển Hóa Cuộc Đời Con!

(Trương Thị Thái Thanh - Pd: Chơn Huệ Thuận)

Lượt Xem : 909