THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Sư cô Hoa

image

Bài chia sẻ từ Sư cô Hoa

 

 

     Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

          Kính bạch Ngài Đại Đức Thiền Sư Thích Thiện Minh

 

          Sư Cô Bi Nguyện và Ban Hộ Thiền

 

          Thật là một duyên lành quý báu cho Chúng Con, cơ duyên được khóa thiền thứ XIII này của Sư, và được ngài cho phép xuất gia gieo duyên thật là quý báu.

 

          + Trong 05 ngày qua thật là phúc lành đã được ngài thiền Sư, Sư Cô Bi Nguyện cùng Ban hộ Thiền đã hết sức hướng dẫn, động viên, cổ vũ và chăm sóc cho chúng Con.

 

          Con rất là vui mừng vì đã có 01 Vị Sư tuyệt vời trí tuệ, từ bi và oai nghi đã xuất hiện trên quả địa cầu này nói chung và trên xứ Quảng Nam này nói riêng.

 

          Chúng con nguyện cầu cho ngài Thiền Sư khả kính, Sư Cô Bi Nguyện cùng Ban Hộ Thiền luôn luôn có được đầy đủ sức khỏe, được an lành ngõ hầu cứu độ chúng con được lâu dài!

 

          Vì chúng con nghiệp chướng quá nặng nề! với sự hướng dẫn Thiền của Sư, Con đã nỗ lực, quyết tâm thực hành! Và mặc dầu vất vả lắm, có khi đau nhiều giống như có thể chết đi được! Nhưng con đã và đang vượt qua, những sự trói buộc, phiền não, chấp chặt,…Rắc rối về thể xác, ngũ ngầm trong tâm con đã từ lâu!

 

          + Hôm nay, con đã cảm thấy khỏi đi rất nhiều, rất nhiều ạ!

 

          Bạch Sư! Trong 06 ngày qua con có gì sơ sót, nguyện cầu Sư bỏ qua và con xin sám hối tất cả những lỗi lầm nào con đã cố ý hoặc vô ý phạm đến!

 

Bài viết liên quan :

image